EVANGELISCHE BIJBELVERTALING ( EBV )

Is de boekrol nu geopend?

 

Openbaring 5:1, 6, 7

"En ik zag, aan de rechterhand van Hem die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegels ...

 

... En ik zag in het midden van de troon en van de vier wezens en van de oudsten, een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven Geesten van GOD, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

 

... En Hij kwam en nam de boekrol uit de hand van Hem die zat op de troon.

... het witte paard

 

Openbaring 6:1, 2

 

"En ik keek toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier levende wezens zeggen als klonken er donderslagen: 'Kom en zie!'

 

En ik hoorde en zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd

een krans gegeven en hij trok uit,

overwon, overwinnende

en om te overwinnen."

juli 2022

 

In het artikel hieronder (van april 2022) spreken wij over het openen van de Boekrol in Openbaring 6 en het uittrekken van de vier paarden gevolgd door beelden van een aan de gang zijnde wereldwijde christenvervolging en beelden van een ongelovige wereld die het LAM niet wil zien en zich verbergt voor de toorn van het Lam, waarvan zij weten dat die komt als zij zich niet bekeren.

In het Bijbelboek Zacharia 1 en 6 is ook sprake van vier kleuren paarden. In Zacharia 1 lijken de zwarte paarden te missen, maar waarschijnlijk zijn zij er wel, maar onzichtbaar voor de profeet Zacharia, ten slotte is het een nachtelijke visioen, dat hij hoogstwaarschijnlijk ontvangt staande op de Tempelberg waar de herbouw van de Tempel gaande is, waarbij hij naar beneden kijkt in het Kidrondal. Ook in Zacharia 6:1-8 komen de paarden weer terug, maar nu met wagens. Hier worden wel zwarte paarden genoemd. Het komt ons voor dat Zach. 6:1-8 ons meer leert over de richting waarheen de paarden vertrekken. De zwarte paarden gaan vanuit het dal bij Jeruzalem naar het noorden en het zwarte paard staat volgens Openbaring 6:5-6 voor voedselschaarste. Wij weten inmiddels dat de grote graanschuur 'Oekraïne' in het ongerede is geraakt en de effecten zijn al merkbaar over heel de wereld. De witte paarden zullen de zwarte naar het noorden volgen, wat zou kunnen wijzen op een op handen zijnde grotere controle over de bevolking van Oekraïne.

De vale of gevlekte paarden gaan naar het Zuiderland, d.w.z. richting Afrika. Het vale of gevlekte paard staat volgens Openbaring 6:7-8 voor een opeenhoping van pestziektes, honger en dood en voor de wilde dieren van de aarde. Van de rode paarden wordt de richting niet genoemd, maar omdat de paarden volgens Zacharia 6:5 naar de vier windstreken uitgaan, neigen wij ertoe om te denken aan oost en west, maar het kan ook zijn dat ze werkzaam zullen zijn in het gebied waar ze door Zacharia gezien worden nl. in Israël. Naar het westen toe is de Middelandse Zee en naar het Oosten toe de 'Arabische' wereld.

Wij kunnen niet zeggen dat wij op dit punt zekerheid hebben, maar wij weten dat het profetisch woord wel zeker is en wij er zeer goed op moeten letten.

 

 

februari 2021 - april 2022

 

De Boekrol in Openbaring 5 is een lossersrol zoals we die kennen uit het boek Ruth (hoofdstuk 4) in het Oude Testament. Boaz mag het land 'lossen' en daarbij Ruth tot vrouw nemen. Zo zal het binnenkort ook gaan: Jezus Christus is waardig om het land Israël te lossen en om de Gemeente, die uit Jeruzalem is ontstaan, als zijn Lichaam tot Bruid te nemen in de hemelse Bruiloft van het Lam. Daarom moet de Gemeente ook opgenomen worden naar de hemel zodat dit daar kan gebeuren. Dan zal Hij met zijn Bruid als zijn Lichaam bestaande uit al de heiligen terugkomen en Jeruzalem verheugen met zijn komst en al haar kinderen tot haar brengen.

 

LEES HIER MEER OVER GODS BRUILOFTSPLAN

 

Veel christenen, die weten dat de laatste rest van de Gemeente van Jezus Christus opgenomen zal worden, menen dat de opname van de Gemeente in Openbaring 4:1 is uitgebeeld als Johannes naar de hemeltroon gaat. Maar dat moment  is niet passend, want de verzegelde Boekrol is nog niet geopend. De 24 getuigen wachten daarop in Openbaring 4. Pas als deze hemelse rechtszitting bij de hemelpoort heeft geconcludeerd dat alleen het Lam op de troon de verzegelde Boekrol mag openen, kan de Boekrol geopend worden en zal alles wat daarin geschreven is, gaan gebeuren, want alles wat God doet is rechtvaardig.

Wij menen dat die hemelse rechtszitting - die wij niet kunnen zien met onze gewone oog - inmiddels heeft plaats gevonden en dat momenteel het Lam de Boekrol aan het openen is. Die overtuiging is allereerst gebaseerd op Gods Woord, dat vervolgens ons hart en verstand verlicht zodat wij de gebeurtenissen in het aardse leven in dat licht kunnen zien. We gaan dat hieronder toelichten.

 

 

... het witte paard

 

Het hier in beeld komende witte paard oogt aantrekkelijk, om niet te zeggen vredig, hoopvol. Is wit niet de kleur van de vrede? Er is nog iets met de kleur 'wit' ... het is de dominante kleur van de medische wereld ...

 

Wie er op dit witte paard zit wordt niet bekendgemaakt, maar wel lezen wij over een drietal kenmerken van de ruiter op het witte paard:

 

1. Hij houdt een boog vast. De boog vormt een bedreiging. Pijlen worden niet genoemd, hoewel in de Bijbel op andere plaatsen wel sprake is van pijl een boog. In Ps. 11:2 lezen wij: "Want zie, de boosdoeners spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees, om in het donker op oprechten van hart te schieten." Daarom lezen wij in Ps. 60:6 "Hen die U vrezen hebt U een banier gegeven, om naartoe te vluchten voor de boog."

 

Er is echter een andere boog in de Bijbel, die in zoverre beter in het beeld past, dat het niet een boog met pijlen is (want die worden niet genoemd), maar met kleuren. Noach, de man die door het geloof in God de mensheid door de vloed heen redde, kreeg een verbondsteken nl. de regenboog, het teken van Gods trouw aan zijn belofte dat Hij alle vlees niet meer door de wateren van een vloed zou ombrengen en dat de aarde nooit meer door een grote vloed verwoest zou worden (Genesis 9:12-17).  Deze regenboog of boog in de wolken is een teken aan de hemel van Gods trouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze dagen is er van deze hemelse regenboog een andere aardse boog afgeleid die niet aan de hemel staat, maar die de mens van deze tijd tot het symbool van 'menselijke verlangens en verlichtheid' heeft gesteld. De mens heeft de boog menselijk ingekleurd, nl. met 6 kleuren i.p.v. 7 kleuren. In de Bijbel is het getal 6 het getal van de mens, terwijl 7 het getal is van de Goddelijke volmaaktheid. Het verschil valt niet zo op en dat is juist het bedriegelijke en verraderlijke. Deze imitatie-boog spreekt van het 'karakter', van de 'verworvenheden', d.w.z. 'de waarden en normen' van deze moderne mens. Deze moderne, altijd tekortschietende, 6-kleurige boog  spreekt van een valse hoop. Het hemelse teken van de Schepper wordt omgebogen naar een aards teken. De zondaar gaat in tegen de Eeuwige Schepper.

 

Wij denken dat de ruiter op het 'witte' paard, zich bedient van deze imitatieboog boog. De boog wordt over heel de wereld gezien, bij overheidsgebouwen, kerkgebouwen, sportevenementen en ga zo maar door, het is een teken van deze tijd, zoals het wit van het paard ook wel een soort teken lijkt van het medische wit van deze dagen en van de valse vrede, maar deze imitatie-boog staat niet aan de hemel, maar doet zijn ronde op aarde. Aards gerichte mensen geven de voorkeur aan deze valse boog, hemelsgerichte mensen verheugen zich bij het zien van de hemelse regenboog!

 

2. De ruiter wordt een krans gegeven. De Latijnse Bijbel vertaalt het woord als 'corona' en ons Latijns woordenboek zegt dat 'corona' staat voor 'krans' of 'erekrans'. Het woord heeft vooral een religieuze betekenis, als een hoofdtooi bij een offermaaltijd. Maar omdat slaven als zij verkocht werden een krans op het hoofd hadden, is er ook een uitdrukking 'sub corona vendere', d.w.z. 'onder een krans verkopen', d.w.z. 'als slaaf verkopen'.

 

Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie dat het coronavirus een wereldwijde plaag was geworden. Plotseling begon de wereld te veranderen. In tegenstelling tot pandemieën uit het verleden, leek dit virus een kracht te hebben die alle landen van de wereld ertoe bracht om op dezelfde manier te reageren. Veel mensen voelen aan dat dit nog maar het begin is.

De krans, die de ruiter op het paard krijgt, is geen erekrans, want die krijgt men als men een overwinning heeft behaald. Uit wat volgt blijkt dat de ruiter op het witte paard geen overwinnaar is, ook al trekt hij uit om te overwinnen, nergens staat dat hij uiteindelijke daadwerkelijk de eindoverwinning behaalt (zie 3). Met andere woorden, hij draagt de krans ten onrechte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie Wikipedia - Public Domain

 

In dit verband is het opvallend dat de UN-vlag gekenmerkt wordt door een twee tegenover elkaar liggende olijftakken met elk 6 bladeren, die samen een krans vormen. De vlag van de Verenigde Naties werd op 7 december 1946 in gebruik genomen en bestaat, volgens de officiële beschrijving ervan, uit een 'equidistante azimutale projectie' (zo staat het geschreven) van een kaart van de aarde, met de noordpool als middelpunt (tot 60°ZB). De wereld wordt omsloten door een krans van twee olijftakken, die de vrede symboliseren. De afgebeelde continenten staan voor alle mensen op aarde en die staan afgebeeld op een web van 5 concentrische cirkels die worden doorsneden door 3 diametrale assen. Dit witte embleem op de zogeheten hemelsblauwe achtergrond (PMS 2925) vormt de helft van de vlag en is precies in het midden gepositioneerd. Wat niet in de officiël beschrijving vermeld staat, maar geen geheim is, is dat de Zuidpool (Antarctica) op deze vlagkaart ontbreekt.

 

3. Het derde kenmerk van de ruiter op dit paard is dit: "hij trok uit, overwon, overwinnende en om te overwinnen ..."

Aanvankelijk heeft hij succes, maar als wij goed lezen, komen wij tot de conclusie dat hij de eindoverwinning niet behaalt. Hij begint goed, want hij trekt uit, overwon, overwinnende ...'  maar dan lezen wij 'en om te overwinnen ...'  Hij wil wel overwinnen, maar er staat niet dat het lukt en daarmee weten wij genoeg!

Deze ruiter heeft een bedriegelijke overwinningskrans gekregen, bovendien een bedriegelijke boog en een bedrieglijke kleur wit. Een drieledig embleem 'bedriegelijk' kenmerkt dit paard en zijn ruiter. De boog is een vast onderdeel van zijn verschijning, want er staat dat hij de boog had. De krans wordt hem echter gegeven, het is iets nieuws en tenslotte neemt hijzelf het initiatief: hij trekt uit, d.w.z. hij gaat macht uitoefenen en wil de macht in handen krijgen door overwinningen te behalen, maar na aanvankelijk succes, faalt hij. Alle deze dingen wijzen niet op de komst van Christus, maar op de komst van een valse christus, de bedrieger, ook wel genoemd de anti-christus. Daarom is hij niet de Christus, want alleen Christus is werkelijk Overwinnaar (‹Op. 19:11-16›).

 

 

Het is niet moeilijk om ons voor te stellen dat de enorme omwentelingen die we momenteel meemaken, zullen leiden tot nog grotere omwentelingen in de toekomst. Het zal volgens Openbaring 6 leiden tot vreselijk veel geweld, schaarste, hongersnood, teistering door wilde dieren en de pest. De wereld heeft nog nooit zo'n wereldwijd uniform, diep in alle levens ingrijpend 'regime' gezien. Communistische, kapitalistische, islamitische, democratische regeringen doen er allemaal eensgezind aan mee. Dat is werkelijk verbazingwekkend en tegelijk huiveringwekkend! De vraag rijst bij velen of het om de volksgezondheid gaat of om de controle op de mensheid. In het licht van het boek Openbaring zijn er goede redenen om aan te nemen dat er achter de schermen veranderingen gaande zijn die de individuele, maatschappelijke, politieke, economische en godsdienstige vrijheden op een diepgaande manier zullen beïnvloeden.

 

Eén ding is echter zeker, het Lam is gezeten op de troon van God en is waardig bevonden om de boekrol te openen (Openbaring 5:1-5). Heb jij je hart al geopend om dat Lam te laten plaats nemen op de troon van je hart? Zo nee, wat houd je nog tegen? Is niet ieder mens op één of andere manier verknocht aan zijn leven door genot, hoogmoed, rijkdom, verslaving, slechte gewoonten, eer van mensen, status ... al die dingen houden je van God af. Daarom blijft de oproep tot bekering, om je te bekeren tot de Levende GOD! Jezus Christus zegt (Openbaring 3:20) :

 

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,

zal Ik binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij."

 

Simeon Petrus, de apostel van Jezus Christus zegt:

“Bekeer je en laat ieder van jullie zich dopen in de Naam van de HEERE Jezus,

tot vergeving van zonden,

en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen."

 Handelingen 2:38

 

 

... het rode paard     

 

Wij gaan er dus vanuit dat de verzegelde Boekrol in Openbaring 5:1 door de Enige die waardig is om deze te openen, nu geopend is en dat het witte paard is uitgetrokken. Uit de verschijning van de volgende paarden zal blijken of dit inderdaad zo is.

Onze overtuiging is gegroeid uit biddend en aandachtig lezen en bestuderen van het boek Openbaring, niet uitgaand van het stramien van bepaalde leringen.

We willen je aanmoedigen om ook zelf de Openbaring van Jezus Christus zo met aandacht, gebed en in afhankelijkheid van de Heilige Geest te lezen en bestuderen. Hierdoor leer je geleidelijk om meer door de profetische bril die het boek zelf aanreikt te kijken.

Dan gaat God tussen de bedrijven van je dagelijkse leven door het boek voor je openen en geeft het licht op wat er in de wereld gebeurt en bovenal hoop en vertrouwen op Hem die spoedig komt.

 

 "Gezegend is hij die (voor)leest en gezegend zijn zij die luisteren naar de woorden van deze profetie

en vasthouden aan wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."

Openbaring 1:3

 

Maar niet iedereen heeft misschien de mogelijkheid om Gods Woord op die manier te onderzoeken, toch zal God in Jezus Christus allen, die op Hem hun vertrouwen gesteld hebben, redden en tot het Leven brengen naar zijn belofte, want Hij zegt:

 

"Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie:

Wie mijn woord hoort

en in Hem gelooft die Mij gezonden heeft,

heeft eeuwig Leven en komt niet in het oordeel,

want hij is overgegaan van de dood naar het Leven."

Johannes 5:24

 

 

Nu wordt het tijd om verder te lezen in Openbaring 6 ...

 

"Toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: “Kom!”

En een rood paard trok uit, en aan hem die erop zat,

werd gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen en dat zij elkaar zouden doden,

en hem werd een groot zwaard gegeven."

Openbaring 6:3, 4

 

 

 

Het is mogelijk dat het uittrekken van het witte paard begon toen de staat Israël op 14 mei 2018 zeventig jaar bestond sinds de oprichting ervan op 14 mei 1948. Anderhalf jaar later, eind 2019, was het coronavirus zijn opmars begonnen. Het leek wel of de regeringen er allemaal klaar voor waren, zo snel waren ze het wereldwijd eens over vrijheidsberovende maatregelen. Er was opeens ongekend veel 'geld' beschikbaar voor van alles en nog wat. Dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo, zodat men het er ook al lang over eens is dat we van het geld afmoeten en alternatieve oplossingen moeten bedenken, die natuurlijk ook al lang zijn bedacht. Maar daar kan natuurlijk niet iedereen gebruik van maken, want dan zou het te mooi worden om 'waar' te zijn, want de wereld bevindt zich op een zinkend schip, en hoelang zal het nog rond dobberen? Niet lang meer, 'het zal zeer zwaar weer worden' ...

 

Er zullen tekenen zijn in de zon, in de maan en in de sterren,

en op de aarde zal er verdrukking van de volken zijn

en men zal de handen op elkaar slaan van verbijstering over het bulderen van de zee,

en een aardbeving die de ziel van de mensen ineen zal doen krimpen

uit vrees voor wat er over de aarde komen zal,

en de machten van de hemelen zullen wankelen.

Lukas 21:25, 26

 

De passagiers aan boord van de Titanic werden volkomen overvallen toen het schip bij zijn eerste vaart op 15 april 1912 tegen een ijsberg opliep en begon te zinken. Men zei wel van het schip dat zelfs God niet in staat was het schip te laten zinken, maar van de ruim 2200 passagiers, verdronken er meer dan 1500. Het was opeens gedaan met de Titanic en zo zal het ook gaan met het verlangen van deze wereld, het zal niet krijgen wat het zo graag zou willen, want het berust ten diepste op de Leugen: 'Er is geen Waarachtige God!' Hoe vaak zeggen mensen niet: 'Wat is  waarheid?' of: 'Wat is de waarheid?' Ja, velen zijn vervreemd van de waarheid.

 

Wij zijn inmiddels in het jaar 2022 aangeland en de eerste duidelijke tekenen van het rode paard zijn zichtbaar geworden met name omdat we voor onze ogen zien dat de vrede van de aarde nu wordt weggenomen: Oost en West staan weer tegenover elkaar en de frontlinies liggen bij Oekraïne en mogelijk binnenkort bij Taiwan. Maar het Midden-Oosten zou wel eens het grootste slachtveld kunnen worden.

 

Veel christenen lijken er de voorkeur aan te geven om de woorden van Gods profetie naar de zijlijn te verwijzen. Zelfs nu de woorden voor hun ogen uitkomen, menen zij nog dat we moeten afwachten of het wel zo is. Voor God gaat het niet om de strijd tussen oost en west en tussen noord en zuid, maar om de strijd tussen Licht en duisternis en het is duidelijk dat het Licht, dat is GOD, overwinnaar is in Jezus Christus, die het Licht van de wereld is. HIJ is de meerdere van hem die in de wereld is (1 Johannes 4:4) en die in de wereld is, is een mensenmoordenaar vanaf het begin (Johannes 8:44) en dat zal opnieuw in alle schrikwekkendheid in de komende jaren blijken.

 

Jezus Christus is de Waarheid en Hij komt spoedig terug en Hij zal een eind maken aan al die 'wilde plannen'. De wereldleiders zouden het bewust of onbewust wel willen voorkomen dat Hij een streep door de rekening zal zetten. Ja, en daarom, bewust of onbewust, richten zij de ogen op Israël, want op de Olijfberg naast Jeruzalem zal Jezus terugkomen. Maar de profeet Zacharia spreekt dit woord van God uit over Jeruzalem:

 

“Zie, er komt een dag voor de HEERE,

waarop je buit in je midden zal worden verdeeld!

Ik zal alle volken tegen Jeruzalem bijeenbrengen voor de strijd

en de stad zal ingenomen worden en de huizen zullen geplunderd worden

en de vrouwen zullen verkracht worden

en de helft van de stad zal in ballingschap uittrekken,

maar de rest van het volk zal niet uit de stad worden uitgeroeid.

 

De HEERE zal uittrekken en strijden tegen die volken,

als op de dag van de strijd, op de dag van de aanval.

Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg

die tegenover Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.

De Olijfberg zal in tweeën splijten naar het oosten en naar het westen,

zodat er een zeer grote vallei zal ontstaan.

De ene helft van de berg zal naar het noorden wijken

en de andere helft ervan naar het zuiden."

Zacharia 14:1-4

 

Ook daarom is het juist de islam die 'Al-Quds', d.w.z 'het Heiligdom' voor zich opeist, want anders zou Jezus wel eens terug kunnen komen zoals 'zij' dat niet verwachten en niet willen ... Jeruzalem, is een brandhaard! De stad en het land zijn sinds de terugkeer van de Joden voortdurend bedreigd, maar nu gaat het erop aankomen. Hoe zal het aflopen ...?

 

Wie bekend is met het boek Zacharia uit de Bijbel weet dat God in de laatste tijd zal optreden ten gunste van Jeruzalem en het zal verlossen, maar door grote en hevige oordelen heen. Het boek begint met een gezicht van paarden en ruiters, die Zacharia waarschijnlijk staande op de Tempelberg in een visoen ziet in het dal, waarschijnlijk in het Kidrondal. En dan zegt God door een engel tegen hem:

 

“Roep uit en zeg: Zo zegt de HEERE van de legermachten:

‘Ik ijver met grote ijver voor Jeruzalem en voor Sion.

Met een grote uitbarsting van toorn ben Ik toornig

op die zelfgenoegzame volken,

die, toen ik nog naar in lichte mate in toorn was uitgebarsten,

het nog erger hebben gemaakt.”

 

“Daarom zo zegt de HEERE:

Ik ben vol ontferming naar Jeruzalem teruggekeerd.

Mijn Huis zal daarin gebouwd worden,

zo spreekt de HEERE van de legermachten,

en het meetsnoer zal over Jeruzalem uitgespannen worden.”

Zacharia 1:14-16

 

Maar waarom, als God dan met zo'n macht terugkeert, laat Hij het volk Israël dan nog zo in benauwdheid komen en laat Hij de volken nog zo'n vreselijke tijd doormaken in de komende dagen. Is God dan een God die niets doet aan al die ellende? Petrus, de apostel en de volgeling van Jezus zegt het zo:

 

De HEERE stelt zijn beloften niet uit,

ook al zien sommigen het als uitstel,

maar Hij is uiterst geduldig met jullie

omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat,

maar dat iedereen tot bekering komt.

2 Petrus 3:9

 

Dit woord is er al 2000 jaar, we vertellen niets nieuws. Het is niet zomaar een woord, want het staat in de Bijbel, en die is beschikbaar en leesbaar voor mogelijk wel meer dan 99% van de wereldbevolking. Voor wie niet lezen kan, zijn er bovendien nog vele audio-bijbels en bovendien kan met de bijbel door nee naaste laten voorlezen. Welk Boek in de wereld spreekt van een GOD, die zijn Leven gegeven heeft voor het leven van de Mensen? Alleen het Evangelie van Jezus Christus.

 

Geloof jij, gelooft u in Jezus Christus?

 

Weet dan dat al deze dingen ook betekenen dat het lijden en de vervolging dichtbij zijn, want als u doorleest in Openbaring 6 worden de martelaren in beeld gebracht onder het altaar, waarvan de laatste rest, de nog levenden, opgenomen worden als Jezus komt om hen te halen, waarvan we lezen in 1 Tessalonicensen 4:16-18 en Openbaring 7:9-17.

 

Heeft God een oogje op Israël? Zeker, Israël is zijn oogappel, maar het is nu net zo zondig als Sodom en als Egypte, net zoals heel de tegenwoordige wereld. Zolang enig mens, Jood of Arameeër, Griek of barbaar, wijze of dwaze zijn Zoon niet aanvaard, zal die mens het Koninkrijk van de hemelen niet beërven en verloren gaan. Ieder mens dient zich te bekeren tot de Levende GOD, tot Jezus Christus, opdat hij niet onder het oordeel valt.

 

Jezus Christus zegt:

 

 

“Zie, Ik kom spoedig!

Gezegend is hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart.”

 

 

Met dank aan Filip Leenman voor dit lied in verband met Hebreeën 1:8, 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------

De eerste illustratie: A plate engraved for the Macklin Bible after a specially-commissioned painting by Philippe Jacques De Loutherbourg. Photographed from the Bowyer Bible, Bolton, England. Bowyer Bible 45.6307. The Vision of the White Horse. An archer in crown riding a white horse in clouds, aiming to right, followed by another rider raising sword behind at left (Revelations 6:1, 2). Date: 1800.

 

 

 

 

 

 

. WIJ ZIEN JEZUS - Nu zien wij nog niet

GODS

volmaakte regenboog

7 kleuren

rood, oranje, geel,

groen, blauw, indigo en paars