EVANGELISCHE BIJBELVERTALING ( EBV )

Is de boekrol nu geopend?

 

Openbaring 5:1, 6, 7

"En ik zag, aan de rechterhand van Hem die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegels ...

 

... En ik zag in het midden van de troon en van de vier wezens en van de oudsten, een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven Geesten van GOD, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

 

... En Hij kwam en nam de boekrol uit de hand van Hem die zat op de troon.

... het witte paard

 

Openbaring 6:1, 2

 

"En ik keek toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier levende wezens zeggen als klonk er donderslagen: 'Kom en zie!'

 

En ik hoorde en zag, en zie, een wit paard,

en die erop zat, had een boog en hem werd

een krans gegeven en hij trok uit,

overwon, overwinnende

en om te overwinnen."

  januari-juli 2021

 

De Boekrol in Openbaring 5 is een lossersrol zoals we die kennen uit het boek Ruth (hoofdstuk 4) in het Oude Testament. Boaz mag het land 'lossen' en daarbij Ruth tot vrouw nemen. Zo zal het binnenkort ook gaan: Jezus Christus is waardig om het land Israël te lossen en om de Gemeente, die uit Jeruzalem is ontstaan, als zijn Lichaam tot Bruid te nemen in de hemelse Bruiloft van het Lam. Daarom moet de Gemeente ook opgenomen worden naar de hemel zodat dit daar kan gebeuren. Dan zal Hij met zijn Bruid als zijn Lichaam bestaande uit al de heiligen terugkomen en Jeruzalem verheugen met zijn komst en al haar kinderen tot haar brengen.

 

Veel christenen, die weten dat de laatste rest van de Gemeente van Jezus Christus opgenomen zal worden, menen dat de opname van de Gemeente in Openbaring 4:1 is uitgebeeld als Johannes naar de hemeltroon gaat. Maar dat moment  is niet passend, want de verzegelde Boekrol is nog niet geopend. De 24 getuigen wachten daarop in Openbaring 4. Pas als deze hemelse rechtszitting bij de hemelpoort heeft geconcludeerd dat alleen het Lam op de troon de verzegelde Boekrol mag openen, kan de Boekrol geopend worden en zal alles wat daarin geschreven zijn beslag krijgen, want alles wat God doet is rechtvaardig. Pas dan kan de Hemelse Bruidegom zijn Bruid bij Zich nemen.

 

 

... het witte paard

 

Het hier in beeld komende witte paard oogt aantrekkelijk, om niet te zeggen vredig, hoopvol. Is wit niet de kleur van de vrede? Er is nog iets met de kleur 'wit' ... het is de dominante kleur van de medische wereld, van de geneesheren, de verpleging, de ziekbedden ...

 

Wie er op dit witte paard zit wordt niet bekendgemaakt, maar wel lezen wij over een drietal kenmerken van de ruiter op het witte paard:

 

1. Hij houdt een boog vast. De boog vormt een bedreiging. De pijlen ervan (die overigens niet in de tekst genoemd worden) vliegen door de lucht en als je getroffen wordt, weet je niet wie de pijl afgeschoten heeft. In de Bijbel lezen wij dat de tegenstander van God een boog heeft, die hij richt op de rechtvaardige. Daarom lezen wij in Ps. 60:6 "Hen die U vrezen hebt U een banier gegeven, om naartoe te vluchten voor de boog."  In Ps. 11:2 lezen wij: "Want zie, de boosdoeners spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees, om in het donker op oprechten van hart te schieten."

Maar in Klaagliederen 3:12 lezen wij dat de godvrezende Jeremia zegt: "Hij heeft zijn boog gespannen en mij tot doelwit voor zijn pijl gemaakt." Jeremia spreekt hier over God, over het lijden dat God op allerlei manieren over hem brengt. Het kan lastig zijn in het leven, wie is de oorzaak van de problemen: God of de boze? Die vraag levert strijd op. Dat ter inleiding over de boog. Op de illustratie hierboven wordt deze boog getoond in de hand van de ruiter op het witte paard.

 

Er is echter een andere boog in de Bijbel. Noach, de man die door het geloof in God de mensheid door de vloed heen redde, kreeg een verbondsteken nl. de regenboog, het teken van Gods trouw aan zijn belofte dat Hij alle vlees niet meer door de wateren van een vloed zou ombrengen en dat de aarde nooit meer door een grote vloed verwoest zou worden (Genesis 9:12-17).  Deze regenboog is een teken aan de hemel van Gods trouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze dagen is er nog een andere boog, die niet aan de hemel staat, maar die de mens van deze tijd tot het symbool van 'menselijke verlangens en verlichtheid' heeft gesteld. De mens heeft de boog menselijk ingekleurd, nl. met 6 kleuren i.p.v. 7 kleuren. In de Bijbel is het getal 6 het getal van de mens, terwijl 7 het getal is van de Goddelijke volmaaktheid. Het verschil valt niet zo op, en dat is juist het bedriegelijke en verraderlijke. Deze imitatie-boog spreekt van het 'karakter', van de 'verworvenheden', d.w.z. 'de waarden en normen' van deze moderne mens. Deze moderne, altijd tekortschietende, 6-kleurige boog  spreekt van een valse hoop. Het hemelse teken van de Schepper wordt omgebogen naar een aards teken. De zondaar gaat in tegen de Eeuwige Schepper.

 

 Wij denken dat de ruiter op het 'witte' paard, zich bedient van deze boog. De boog wordt over heel de wereld gezien, bij overheidsgebouwen, kerkgebouwen, sportevenementen en ga zo maar door, het is een teken van deze tijd, zoals het wit van het paard ook wel een soort teken lijkt van het medische wit van deze dagen en van de valse vrede, maar deze imitatie-boog staat niet aan de hemel, maar doet zijn ronde op aarde. Aards gerichte mensen geven de voorkeur aan deze valse boog, hemelsgerichte mensen verheugen zich bij het zien van de hemelse regenboog!

 

2. De ruiter wordt een krans gegeven. De Latijnse Bijbel vertaalt het woord als 'corona' en ons Latijns woordenboek zegt dat 'corona' staat voor 'krans' of 'erekrans'. Het woord heeft vooral een religieuze betekenis, als een hoofdtooi bij een offermaaltijd. Maar omdat slaven als zij verkocht werden een krans op het hoofd hadden, is er ook een uitdrukking 'sub corona vendere', d.w.z. 'onder een krans verkopen', d.w.z. 'als slaaf verkopen' (‹'sub corona vendere'›).

 

Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie dat het coronavirus een wereldwijde plaag was geworden. Plotseling begon de wereld te veranderen. In tegenstelling tot pandemieën uit het verleden, leek dit virus een kracht te hebben die alle landen van de wereld ertoe bracht om op dezelfde manier te reageren. Veel mensen voelen aan dat dit nog maar het begin is.

De krans is ook geen erekrans, want die krijgt men als men een overwinning heeft behaald. Uit wat volgt blijkt dat de ruiter op het witte paard geen overwinnaar is (zie 3). Met andere woorden, hij draagt de krans ten onrechte. Daarom is hij niet de Christus, want Christus is werkelijk Overwinnaar (‹Op. 19:11-16›).

 

3. Het derde kenmerk is dat er van de ruiter op dit paard staat:  "hij trok uit, overwon, overwinnende en om te overwinnen ..."

Aanvankelijk heeft hij succes, maar als wij goed lezen, komen wij tot de conclusie dat hij de eindoverwinning niet behaald. Hij begint goed, want hij trekt uit, overwon, overwinnende ...'  maar dan lezen wij 'en om te overwinnen ...'  Hij wil wel overwinnen, maar er staat niet dat het lukt en daarmee weten wij genoeg!

Deze ruiter heeft een bedriegelijke krans gekregen, naast een bedriegelijke boog en een bedrieglijke kleur wit. Een drieledig embleem 'bedriegelijk' kenmerkt dit paard en zijn ruiter. De boog is een vast onderdeel van zijn verschijning, want er staat dat hij de boog had. De krans wordt hem echter gegeven, het is iets nieuws en tenslotte neemt hijzelf het initiatief: hij trekt uit, d.w.z. hij gaat macht uitoefenen en wil de macht in handen krijgen door overwinningen te behalen, maar na aanvankelijk succes, faalt hij. Alle deze dingen wijzen niet op de komst van Christus, maar op de komst van een valse christus, de bedrieger, ook wel genoemd de anti-christus.

 

Het is niet moeilijk om ons voor te stellen dat de enorme omwentelingen die we momenteel meemaken, zullen leiden tot nog grotere omwentelingen in de toekomst. Het zal volgens Openbaring 6 leiden tot vreselijk veel geweld, schaarste, hongersnood, teistering door wilde dieren en de pest. De wereld heeft nog nooit zo'n wereldwijd uniform, diep in alle levens ingrijpend regime gezien. Communistische, kapitalistische, islamitische, democratische regeringen doen er allemaal eensgezind aan mee. Dat is werkelijk verbazingwekkend en tegelijk huiveringwekkend! De vraag rijst bij velen of het om de volksgezondheid gaat of om de controle op de mensheid. In het licht van het boek Openbaring zijn er goede redenen om aan te nemen dat er achter de schermen veranderingen gaande zijn die de individuele, maatschappelijke, politieke, economische en godsdienstige vrijheden op een diepgaande manier zullen beïnvloeden. Dit is geheel in overeenstemming met de duistere koers die de wereld volgens het boek Openbaring zal inslaan onder leiding van deze achter de schermen verscholen anti-christus.

 

Eén ding is echter zeker, het Lam is gezeten op de troon van God en is waardig bevonden om de boekrol te openen (Openbaring 5:1-5). Heb jij je hart al geopend om dat Lam te laten plaats nemen op de troon van je hart? Zo nee, wat houd je nog tegen? Is niet ieder mens is op één of andere manier verknocht aan zijn leven door genot, hoogmoed, rijkdom, verslaving, slechte gewoonten, eer van mensen, status ... al die dingen houden je van God af. Daarom blijft de oproep tot bekering, om je te bekeren tot de Levende GOD! Jezus Christus zegt (Openbaring 3:20) :

 

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,

zal Ik binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij."

 

Simeon Petrus, de apostel van Jezus Christus zegt:

“Bekeer je en laat ieder van jullie zich dopen in de Naam van de HEERE Jezus,

tot vergeving van zonden,

en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen."

 Handelingen 2:38

 

 

... het rode paard     

 

Er is ons inziens weinig twijfel meer mogelijk over het antwoord op de vraag of de verzegelde Boekrol in Openbaring 5:1 door de Enige die waardig is om deze te openen, nu al dan niet geopend is en op de vraag of het witte paard is uitgetrokken. Velen kijken echter niet door de profetische bril die de Openbaring van Jezus Christus ons aanreikt.

Wie niet op Jezus Christus vertrouwt, zal het niet kunnen begrijpen, want het hart, dat is de bril waar door een mens kijkt, moet gereinigd zijn van zonde door zijn Bloed, zijn Leven dat Hij gegeven heeft om de prijs voor de zondeschuld van elk mens te betalen, zodat die mens de Heilige Geest kan ontvangen, de Heilige Geest die het hart en het verstand kan openen van de gelovige, van degene die op Jezus Christus vertrouwt.

Maar je moet ook leren met 'die bril' om te gaan en je ertoe zetten om door die 'bril' te lezen. Daarbij is gebed nodig en je moet er tijd voor nemen en je hart erop zetten om Gods Woord te leren kennen en te gehoorzamen. Voortdurend lezen en bidden, dan gaat God tussen de bedrijven van je dagelijkse leven door het boek voor je openen.

 

 "Gezegend is hij die (voor)leest en gezegend zijn zij die luisteren naar de woorden van deze profetie

en vasthouden aan wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."

Openbaring 1:3

 

Maar niet iedereen heeft misschien die gave, dan toch zal God in Jezus Christus allen, die op Hem hun vertrouwen gesteld hebben, redden en tot het Leven brengen naar zijn belofte want Hij zegt:

 

"Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie:

Wie mijn woord hoort

en in Hem gelooft die Mij gezonden heeft,

heeft eeuwig Leven en komt niet in het oordeel,

want hij is overgegaan van de dood naar het Leven."

Johannes 5:24

 

 

Nu wordt het tijd om verder te lezen in Openbaring 6 waar we in januari al mee begonnen waren ...

 

"Toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: “Kom!”

En een rood paard trok uit, en aan hem die erop zat,

werd gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen en dat zij elkaar zouden doden,

en hem werd een groot zwaard gegeven."

Openbaring 6:3, 4

 

 

 

Het is zeer goed mogelijk dat het uittrekken van het witte paard begon toen de staat Israël op 14 mei 2018 zeventig jaar bestond sinds de oprichting ervan op 14 mei 1948. Anderhalf jaar later, eind 2019, was het coronavirus zijn opmars begonnen. Het leek wel of de regeringen er allemaal klaar voor waren, zo snel waren ze het wereldwijd eens over vrijheidsberovende maatregelen. Er was opeens ongekend veel 'geld' beschikbaar voor van alles en nog wat. Dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo, zodat men het er ook al lang over eens is dat we van het geld afmoeten en alternatieve oplossingen moeten bedenken, die natuurlijk ook al lang zijn bedacht. Maar daar kan natuurlijk niet iedereen gebruik van maken, want dan zou het te mooi worden om 'waar' te zijn, want de wereld bevindt zich op een zinkend schip, en hoelang zal het nog rond dobberen? Niet lang meer, 'het zal zeer zwaar weer worden' ...

 

Er zullen tekenen zijn in de zon, in de maan en in de sterren,

en op de aarde zal er verdrukking van de volken zijn

en men zal de handen op elkaar slaan van verbijstering over het bulderen van de zee,

en een aardbeving die de ziel van de mensen ineen zal doen krimpen

uit vrees voor wat er over de aarde komen zal,

en de machten van de hemelen zullen wankelen.

Lukas 21:25, 26

 

De passagiers aan boord van de Titanic werden volkomen overvallen toen het schip bij zijn eerste vaart op 15 april 1912 tegen een ijsberg opliep en begon te zinken. Men zei wel van het schip dat zelfs God niet in staat was het schip te laten zinken, maar van de ruim 2200 passagiers, verdronken er meer dan 1500. Het was opeens gedaan met de Titanic en zo zal het ook gaan met het verlangen van deze wereld, het zal niet krijgen wat het zo graag zou willen, want het berust ten diepste op de Leugen: 'Er is geen Waarachtige God!' Hoe vaak zeggen mensen niet: 'Wat is  waarheid?' of: 'Wat is de waarheid?' Ja, velen zijn vervreemd van de waarheid.

 

Jezus Christus is de Waarheid en Hij komt spoedig terug en Hij zal een eind maken aan al die 'wilde plannen'. De huidige wereldleiders zouden het bewust of onbewust wel willen voorkomen dat Hij een streep door de rekening zal zetten, want het is duidelijk, en zeker nu, dat zij hun macht op geen enkele manier uit handen willen geven. Ja, en daarom, bewust of onbewust, richten zij de ogen op Israël, want op de Olijfberg naast Jeruzalem zal Jezus terugkomen. Maar de profeet Zacharia spreekt dit woord van God uit over Jeruzalem:

 

“Zie, er komt een dag voor de HEERE,

waarop je buit in je midden zal worden verdeeld!

Ik zal alle volken tegen Jeruzalem bijeenbrengen voor de strijd

en de stad zal ingenomen worden en de huizen zullen geplunderd worden

en de vrouwen zullen verkracht worden

en de helft van de stad zal in ballingschap uittrekken,

maar de rest van het volk zal niet uit de stad worden uitgeroeid.

 

De HEERE zal uittrekken en strijden tegen die volken,

als op de dag van de strijd, op de dag van de aanval.

Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg

die tegenover Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.

De Olijfberg zal in tweeën splijten naar het oosten en naar het westen,

zodat er een zeer grote vallei zal ontstaan.

De ene helft van de berg zal naar het noorden wijken

en de andere helft ervan naar het zuiden."

Zacharia 14:1-4

 

Ook alleen daarom is het juist de islam die 'Al-Quds', d.w.z 'het Heiligdom' voor zich opeist, want anders zou Jezus wel eens terug kunnen komen zoals 'zij' dat niet verwachten en niet willen ... Jeruzalem, is een brandhaard! De stad en het land zijn sinds de terugkeer van de Joden voortdurend bedreigd, maar nu gaat het erop aankomen. Hoe zal het aflopen ...?

 

Wie bekend is met het boek Zacharia uit de Bijbel weet dat God in de laatste tijd zal optreden ten gunste van Jeruzalem en het zal verlossen, maar door grote en hevige oordelen heen. Het boek begint met een gezicht van paarden en ruiters, die Zacharia waarschijnlijk staande op de Tempelberg in een visoen ziet in het dal, waarschijnlijk in het Kidrondal. En dan zegt God door een engel tegen hem:

 

“Roep uit en zeg: Zo zegt de HEERE van de legermachten:

‘Ik ijver met grote ijver voor Jeruzalem en voor Sion.

Met een grote uitbarsting van toorn was Ik toornig

op die zelfgenoegzame volken.

Ik was maar even in toorn uitgebarsten,

maar zij hebben het erger gemaakt.”

 

“Daarom zo zegt de HEERE:

Ik ben vol ontferming naar Jeruzalem teruggekeerd.

Mijn Huis zal daarin gebouwd worden,

spreekt de HEERE van de legermachten,

en het meetsnoer zal over Jeruzalem uitgespannen worden.”

Zacharia 1:14-16

 

Maar waarom, als God dan met zo'n macht terugkeert, laat Hij het volk Israël dan nog zo in benauwdheid komen en laat Hij de volken nog zo'n vreselijke tijd doormaken in de komen dagen. Is God dan een God die niets doet aan al die ellende? Petrus, de apostel en de volgeling van Jezus zegt het zo:

 

De HEERE stelt zijn beloften niet uit,

ook al zien sommigen het als uitstel,

maar Hij is uiterst geduldig met jullie

omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat,

maar dat iedereen tot bekering komt.

2 Petrus 3:9

 

Dit woord is er al 2000 jaar, we vertellen niets nieuws. Het is niet zomaar een woord, want het staat in de Bijbel, en die is beschikbaar en leesbaar voor mogelijk wel meer dan 99% van de wereldbevolking die lezen of voorlezen kan. Als de wereldleiders zouden beslissen dat zij alle mensen op aarde van een Bijbel zouden willen voorzien, dan zou dat veel minder kosten dan alle vaccins en alle ontwikkelingskosten van zogenaamde vaccins voor heel de wereldbevolking bij elkaar. Welk Boek in de wereld spreekt van een GOD, die zijn Leven gegeven heeft voor het leven van de Mensen? Alleen het Evangelie van Jezus Christus.

 

Geloof jij, gelooft u in Jezus Christus?

 

Weet dan dat al deze dingen ook betekenen dat het lijden en de vervolging dichtbij zijn, want als u doorleest in Openbaring 6 worden de martelaren in beeld gebracht onder het altaar, waarvan de laatste rest, de nog levenden, opgenomen worden als Jezus komt om hen te halen, waarvan we lezen in 1 Tessalonicensen 4:16-18 en Openbaring 7:9-17.

 

Heeft God een oogje op Israël? Zeker, Israël is zijn oogappel, maar het is nu net zo zondig als Sodom en als Egypte, net zoals heel de tegenwoordige wereld. Zolang enig mens, Jood of Arameeër, Griek of barbaar, wijze of dwaze zijn Zoon niet aanvaard, zal die mens het Koninkrijk van de hemelen niet beërven en verloren gaan. Ieder mens dient zich te bekeren tot de Levende GOD, Jezus Christus, opdat hij niet onder het oordeel valt.

 

Jezus Christus zegt:

 

 

“Zie, Ik kom spoedig!

Gezegend is hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Filip Leenman voor dit lied in verband met Hebreeën 1:8, 9

 

 

 

 

------

De eerste illustratie: A plate engraved for the Macklin Bible after a specially-commissioned painting by Philippe Jacques De Loutherbourg. Photographed from the Bowyer Bible, Bolton, England. Bowyer Bible 45.6307. The Vision of the White Horse. An archer in crown riding a white horse in clouds, aiming to right, followed by another rider raising sword behind at left (Revelations 6:1, 2). Date: 1800.

 

De tekst van januari berustte grotendeels op een Engels artikel van Christian Widener. Onafhankelijk van elkaar kwamen wij op dezelfde zienswijze uit en op de samenhang van de huidige wereldsituatie met het witte paard in Op. 6:1, 2. Christian Widener ontdekte dit al in September, wij in December 2020. Eerder dan ons beiden signaleerde André Piet in Juli 2020 al dat het eerste zegel van de boekrol mogelijk geopend was. Ook Elly Lagendijk komt op haar site tot dezelfde conclusies.

 

 

 

 

WIJ ZIEN JEZUS - Nu zien wij nog niet

GODS

volmaakte regenboog

7 kleuren

rood, oranje, geel,

groen, blauw, indigo en paars